1. Περιεχόμενο

Ο συγγραφέας και ταυτόχρονα κάτοχος αυτής της ιστοσελίδας (www.katsaros.de) ‘Αντώνιος Κατσαρός’ (εφεξής αναφερόμενος ως συγγραφέας) διατηρεί το δικαίωμα να μην είναι υπεύθυνος για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ευθύνης σχετικά με τις ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση των πληροφοριών που σας παρέχονται, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους πληροφοριών που είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθεί. Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς υποχρέωση. Τμήματα των σελίδων ή η πλήρης δημοσίευση συμπεριλαμβανομένων όλων των προσφορών και των πληροφοριών μπορεί να επεκταθεί, τροποποιηθεί ή εν μέρει ή πλήρως διαγραφεί από το συντάκτη χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση.

2. Παραπομπές και Συνδέσεις

Ο συγγραφέας δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που συνδέεται ή που παραπέμπει από τις σελίδες του – εκτός αν έχει πλήρη γνώση του παράνομου περιεχομένου και θα είναι σε θέση να εμποδίσει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του να βλέπουν εκείνες τις σελίδες. Εάν τυχόν ζημίες προκληθούν από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται εκεί, μόνο ο συντάκτης των αντίστοιχων σελίδων μπορεί να είναι υπεύθυνος, όχι αυτός που συνδέεται με αυτές τις σελίδες. Επίσης ο συγγραφέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποσπάσεις ή μηνύματα που δημοσιεύονται από τους χρήστες των συζητήσεων, βιβλίων επισκεπτών ή λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται στην ιστοσελίδα του.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο συγγραφέας δεν σκοπεύει να χρησιμοποιεί προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα υλικό για τη δημοσίευση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να υποδείξει τα πνευματικά δικαιώματα του αντίστοιχου αντικειμένου. Τα πνευματικά δικαιώματα για οποιοδήποτε υλικό, το οποίο δημιουργήθηκε από το συντάκτη επιφυλάσσεται. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή χρήση των αντικειμένων, όπως εικόνες, διαγράμματα, ήχοι ή κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή τυπωμένες δημοσιεύσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη συμφωνία του συγγραφέα.

4. Πολιτική Απορρήτου

Εάν η ευκαιρία για την καταχώρηση των προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα και τη διεύθυνση) είναι δεδομένη, η συμβολή αυτών των δεδομένων γίνεται εθελοντικά. Η χρήση και η πληρωμή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται - αν και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο - χωρίς καμία προδιαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή με την προδιαγραφή ανώνυμων στοιχείων ή ενός ψευδώνυμου. Η χρήση των δημοσιευμένων ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου ή φαξ και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαγορεύεται για εμπορικούς σκοπούς· οι παραβάτες που θα αποστέλλουν ανεπιθύμητα μηνύματα τύπου ‘spam’ θα τιμωρούνται.

5. Νομική Ισχύς αυτής της Αποποίησης Ευθυνών

Αυτή η αποποίηση ευθυνών πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της δημοσίευσης στο διαδίκτυο από την οποία έχετε παραπεμφθεί. Εάν τα τμήματα ή οι επιμέρους όροι αυτής της δήλωσης δεν είναι νομικά ορθά ή σωστά, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό το γεγονός.